Хотел до плажа, с басейн, ресторант, между Равда и Несебър

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните

 

„Светла Райкова 73“ ООД, ЕИК 102868103 експлоатира Хотел „Десислава-Райков“ и  уебсайта https://hoteldesislava.com/ и обръща особено внимание на защитата на личните данни на своите клиенти.

Затова ние се задължаваме да спазваме Европейския регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни, както и Закон за защита на личните данни

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г изм. Доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Ангажиментите, описани в тази политика за защита на личните данни, отговарят на ценностите и принципите, които са от съществено значение за хотел
Десислава-Райков, уебсайт  https://hoteldesislava.com/ и неговия ресторант.

Тази Политика описва как хотел "
Десислава-Райков" обработва Вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт. Той също така ясно ви информира как се събират и използват личните ви данни, когато Вие като като  Клиент използвате нашите услуги.

Тази политика се прилага за цялата обработка на данни, осъществявана от: използване на услугите на  хотел
Десислава-Райков  и уебсайт https://hoteldesislava.com/.

Политиката  е неразделна част от Общите условия. Чрез използването на услугите на „
Десислава-Райков“ и / или на уебсайта https://hoteldesislava.com/, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни по начина, описан в тази Политика.

Тази харта подлежи на актуализиране. В този случай ще посочим датата на последната актуализация в долната част на тази харта. Вашето съгласие ще бъде системно изисквано, ако актуализирането на тази декларация за поверителност засяга по някакъв начин правата за използване на личната ви информация във връзка с разпоредбите на тази политика при събирането на информацията.

 

 

1.      ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО.

„Светла Райкова 73“ ООД, ЕИК 102868103  е юридическо лице, администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на нейната дейност, като седалището и адресът на управление на  са: гр. Несебър 8230, ул. Георги Сава Раковски №29 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до „Светла Райкова 73“ ООД  като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на Хотел „Десислава-Райков “

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес hotel_desislava@abv.bg .

 

 

2.      ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

С Длъжностното лице за защита на данните на „Светла Райкова 73“ ООД, може да се свържете на електронен адрес:  hotel_desislava@abv.bg , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 

 

3.      ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ.

 

 

СЪГЛАСИЕ

           

            Под "лични данни" се разбира всяка информация, събрана и записана във формат, който ви позволява да се идентифицирате лично, директно (напр. Име), или индиректно (например: телефонен номер) като физическо лице. Преди да ни предоставите тази информация, ви препоръчваме да прочетете останалата част от този документ, описваща нашата политика за поверителност за нашите клиенти.

            Тази Политиказа за личните данни е част от правилата и условията, регулиращи нашите услуги. С приемането на нашите условия изрично се съгласявате с разпоредбите на тази Политика за защита на личните данни.

 

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Тази политика за защита на личните даннуи се прилага при цялата обработка на данните в нашия хотел, както и н а уебсайта на хотела,  https://hoteldesislava.com/.

 

КАКВИ СА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да осигурим изпълнението на договора се налага да Ви поискаме като клиент  информация за Вас  и / или членовете на вашето семейство, като:

-информация за контакт (например фамилия, име, телефонен номер, имейл, ...);
-лична информация (напр. дата на раждане, гражданство, ...);
-информация за вашите деца (напр. първо име, дата на раждане, възраст ...);
-номера на кредитната ви карта (за целите на транзакцията и резервацията):
-дати на пристигане и заминаване;
-Вашите предпочитания и интереси (напр. предпочитан етаж, тип легла, ...);
-Вашите въпроси / коментари по време на или след престой в нашия обект

Събирането на информация за лица под 18 години е ограничено само до техните имена, националност и дата на раждане, които могат да ни бъдат предоставени единствено от възрастен. Благодарим Ви, че сте се погрижили децата ви да не ни изпращат никакви лични данни без вашето разрешение (особено чрез интернет). В случай, че такова предаване се осъществи, можете да се свържете с ръководството и да изпратите имейл на:
hotel_desislava@abv.bg .
Ние не събираме доброволно поверителна информация, като например расова или етническа принадлежност, политически мнения, религиозни и философски убеждения, членство в профсъюзи, подробности за здравето или сексуалната ориентация.

 

 

КОГА СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни могат да се събират по различни поводи, включително:

-Хотелски дейности:
-Резервация на стая;
-Регистрация и плащане;
-Потребление в бара на хотела по време на престоя;
-Претенции и / или съдебни спорове.
-Участие в маркетингови програми или анимации:
-Анкети за проучвания на удовлетвореността (напр. Проучване за удовлетвореност от гостите);
-Конкурси или онлайн игри;
-Абонамент за бюлетини, за да получаване оферти и промоции по имейл.
-Получаване на информация от трети страни: Туроператори, туристически агенции, резервационни системи и други, ...;
-Интернет дейности: посещаване на 
https://hoteldesislava.com/.
-Абонамент за бюлетини

 

 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ?

Ние събираме вашите лични данни с цел:

-Да изпълняваме договрните си задълженията  към нашите клиенти.
-Управление на резервацията и заявките за настаняване:
-Създаване и поддържане на правни документи в съответствие със счетоводните стандарти;
-Управляване престоя Ви в хотела:
-Наблюдение на потреблението ви (бар, рум сървис, ...)
-Управление на достъп до стая
-Вътрешно управление на списък на клиентите, които са се държали неподходящо по време на престоя си в хотела (нападение и нечувствие, неспазване на хотелския договор, неспазване на правилата за сигурност, кражби, влошаване и вандализъм или инциденти със сетълмент).
-Подобряване на нашата хотелска услуга, включително:
-Обработване на личните си данни в нашата маркетингова програма, за да осъществите маркетинг, промоция и по-добро разбиране на вашите нужди и желания;
-Подобряване на нашите услуги, включително: реализиране на проучвания и анализи на въпросници и коментари на клиенти;
-Управление на претенции;

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

„Светла Райкова 73“ ООД като администратор на лични данни обработва лични данни за да предостави услуги по отношение на дейността на „Десислава-Райков“ и уебсайта https://hoteldesislava.com/.- – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „в“ от Регламента.

 

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Светла Райкова 73“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

 

Когато „Светла Райкова 73“ ООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

           

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ПО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

„Светла Райкова 73“ ООД като администратор на лични данни не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

 

 

Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-        Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Общинска администрация)

-        Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-        Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

„Светла Райкова 73“ ООД като администратор на лични данни не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ


„Светла Райкова 73“ ООД  предприема съответните технически и организационни мерки, в съответствие с приложимите законови разпоредби, за да защити личните ви данни от незаконно или случайно унищожаване, случайна загуба или промяна или неоторизирано разкриване или достъп. За тази цел сме въвели технически мерки (като защитни стени
firewall) и организационни мерки (като система за идентификация / парола, физическа защита и т.н.).

 

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в , може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на Хотел „Десислава-Райков“, ел. поща: hotel_desislava@abv.bg .

 

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Ние запазваме вашите лични данни само през периода, необходим за целите, посочени в тази Политика, или както е предвидено в приложимото законодателство.

 

Като администратор на данни  „Светла Райкова 73“ ООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

 

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

За срок от 5-години се  съхраненяват личните данни относно фактуриране на услугите.

 

 

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА-СУБЕКТИ НА ДАННИ.

 

Имате право на достъп до личните си данни, които са събрани  и да ги променяте при спазване на приложимите законови разпоредби.

 

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-          Право на достъп;

-          Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-          Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на ограничение на обработването;

-          Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-          Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-          Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до  Хотел „Десислава-Райков“ (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Хотел „Десислава-Райков“.

 

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – Бургас.

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.